Tagarchief: pkn

Nieuwe theaterfilm over onze huidige vorm van kerk-zijn: Overboord

Peddelenof poedelen? Zit jij liever op een cruiseschip of geef jij er de voorkeur aan om te roeien op een reddingsboot?

De vier personages in de korte theaterfilm ‘Overboord’ hebben deze keuze niet. Hun cruiseschip is gezonken, ze zijn in alle haast in een reddingsboot gezet en nu zitten ze letterlijk met elkaar opgescheept. De vier, twee mannen, een vrouw en een meisje, komen op een eiland terecht waar ze getest worden op hun vermogen tot samenwerken en overleven. De film wordt in 3 delen gelanceerd; het eerste deel komt uit op 16 april om 20.00 uur via diverse social mediakanalen.

Lees verder Nieuwe theaterfilm over onze huidige vorm van kerk-zijn: Overboord

PKN dient klacht in tegen Nederlandse staat

De Protestantse Kerk heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse Staat bij het Europese Comité voor Sociale Rechten. De kerk vindt dat de staat “het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak” moet nakomen. Dit recht is opgenomen in het Europees Sociaal Handvest. Het is voor het eerst dat een kerk naar de Raad van Europa stapt.

Het indienen van de klacht ziet de PKN “als het uiterste middel.” De Kerk vraagt al jarenlang aan de Nederlandse regering vluchtelingen niet op straat te zetten. Het gaat om groepen vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Deze groepen kwamen de afgelopen tijd meer in beeld, doordat ze in tentenkampen verbleven in Den Haag en Amsterdam. Momenteel verblijven beide groepen in kerken, maar dat is een tijdelijke oplossing.

Waardigheid
Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, laat in een toelichting weten: “Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen.”

Populair
“We doen niet wat populair is, maar we doen wat we denken dat recht is,” zegt woordvoerder Geesje Werkman. De PKN ziet deze stap nadrukkelijk niet als protest of actie: “Het is gewoon een rechtsgang.” De PKN kreeg de afgelopen jaren steeds meer de vraag om naar de Raad toe te stappen, onder andere van advocaten van asielzoekers. De kerk is in tegenstelling tot het individu namelijk wel gemachtigd om dit te doen, omdat ze is aangesloten bij de koepel van Europese kerken.

Beleid aanpassen
Werkman ziet geen conflict met de scheiding van kerk en staat in deze stap: “De kerk spreekt ook in het openbaar en is ook onderdeel van de samenleving. Andere belangenorganisaties mogen toch ook naar de Raad toestappen?” Naar aanleiding van de klacht gaat het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa in gesprek met de Nederlandse overheid. Het Comité bekijkt of de klacht ontvankelijk en gegrond verklaard kan worden. Als dat zo is, moet de Nederlandse regering haar beleid aanpassen.

 

De Protestante Kerk in Nederland (PKN) lanceert halverwege volgend jaar een internetkerk.

De Protestante Kerk in Nederland (PKN) lanceert halverwege volgend jaar een internetkerk.   

“De doelgroep van de internetkerk bestaat uit mensen die geen binding hebben met de kerk, maar ook tegen levensvragen aanlopen en daar wat mee willen doen”, zegt een woordvoerder van de PKN in het Reformatorisch Dagblad.

Op dit moment wordt er ge­zocht naar een internetdominee, die samen met een communitymanager en een webredacteur het kernteam vormt van de digitale kerk die mijnkerk.nl gaat heten. Binnen 5 jaar hoopt de kerk 10.000 vaste kerkgangers te hebben.

Bron: Nu.nl

PKN stimuleert nieuwe vormen van kerk-zijn

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zal zich in de periode 2013 – 2016 op drie beleidsthema’s concentreren: Stimuleren van nieuwe vormen van kerk-zijn, ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Dat is te lezen in het beleidsplan dat in de vergadering van de generale synode van 8 november behandeld zal worden. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft als missie het ondersteunen van de kerk en haar gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten. In een tijd waarin geloven en kerk-zijn in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn, is dat een uitdagende opdracht.

Met minder middelen en menskracht zal die ondersteuning gegeven moeten worden die voor kerk en gemeenten de meeste meerwaarde heeft. De in het beleidsplan voorgelegde accenten zijn in lijn met de in 2011 vastgestelde visienota ‘De hartslag van het Leven’. Dit visiedocument is koersbepalend voor het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee ook voor de Dienstenorganisatie een belangrijke leidraad. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk- en gemeente-zijn. De achtergronden daarvoor zijn verschillend: door afname van middelen en mensen lukt het soms niet meer om de gemeente te laten functioneren zoals men dat van oudsher gewend is.

Andere gemeenten zoeken nieuwe vormen waarbij hun leden zich zelf beter thuis voelen of waarmee ze ook makkelijk ‘nieuwkomers’ of leden van andere kerken kunnen betrekken. Voor deze en andere situaties wil de Dienstenorganisatie in de beleidsperiode een stimulans bieden. Speerpunt daarbij is de vorming van 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit ‘pionieren’ een uitstraling krijgt naar alle gemeenten van de kerk. Door een teruggang van middelen en participatie gaat in de gemeenten van de kerk veel energie zitten in overleven: hoe houden we ons kerkgebouw in stand, de kerkenraad en de inkomsten op peil, hoe behouden we onze predikantsplaats? Die vragen zijn relevant, maar nemen makkelijk het zicht weg op de kern en inhoud van het gemeente-zijn.

Om gemeenten te helpen zich te concentreren op de inhoud, wil de dienstenorganisatie hen op een aantal terreinen ontlasten: · Initiatieven die gemeenten de zorg voor hun kerkgebouw uit handen nemen zullen ondersteund worden. · Er zal een ‘pool’ van predikanten gevormd worden, die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die bijvoorbeeld geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten. Tegelijk wordt hiermee beginnende predikanten die dat wensen fulltime werkgelegenheid gegarandeerd. · Gemeenten worden geholpen ondersteunende processen uit te besteden. Bijvoorbeeld rond fondsenwerving (inclusief Kerkbalans) en predikantstraktementen.

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dit eigenaarschap van de gemeenten zal in de beleidsperiode verder versterkt worden. In de uitvoering van het werk staat het vormen van bondgenootschappen centraal. In het buitenlandwerk door meer nadruk te leggen op partnerschap en internationale solidariteit. In Nederland door Kerk in Actie meer te profileren als bondgenoot van de plaatselijke gemeente en ook door de samenwerking te intensiveren met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

De activiteiten van de Dienstenorganisatie zullen worden uitgevoerd op basis van een sluitende begroting. Opgebouwde financiële reserves zullen verantwoord ingezet worden om de uitvoering van het geformuleerde beleid mogelijk te maken. De basisformatie van de Dienstenorganisatie zal in 2016 zijn verminderd met 50 fte. Deze vermindering zal zoveel als mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop. De organisatie-structuur blijft in de beleidsperiode ongewijzigd.

bron: www.gospeltime.nl